حمل و نقل بین المللی از ایتالیا ، یونان و سوئیس | ارسال بار از ایتالیا ، یونان و سوئیس | حمل بار از ایتالیا ، یونان و سوئیس

شرکت حمل و نقل بین المللی بارمان ترابر آماده ارائه انواع خدمات حمل و نقل ، بازرگانی ، واردات و صادرات ، انبارداری و غیره برای تمامی شهرهای ایتالیا ، یونان و سوئیس می باشد .

حمل و نقل زمینی ، جاده ای ، دریایی و هوایی به ایتالیا
رمتورینوبولونیاکاتانیا
میلانپالرموفلورانسونیز
ناپولیجنواباریورونا
مسیناپادواتریستهتارانتو
برشاپراتومودناپارما
پروجالیورنوکالیاریفوجیا
پسکارانوواراپیاچنزاچزنا
حمل و نقل زمینی ، جاده ای ، دریایی و هوایی به یونان
آتنتسالونیکپیرئاسپاتراس
هراکلیونپریستریلاریساکالیته‌ آ
نیکایاکالاماریاگلیفاداآخرنس
ولوسادسااسپارتتریپولی
حمل و نقل زمینی ، جاده ای ، هوایی و ترکیبی به سوئیس
زوریخژنوبازلبرن
لوزانونترتورسنت گالنلوگنو
لوسرنتونلوکارنولشو دو فوند