حمل و نقل بین المللی از بوسنی ، کرواسی و اسلونی | ارسال بار از بوسنی ، کرواسی و اسلونی | حمل بار از بوسنی ، کرواسی و اسلونی

شرکت حمل و نقل بین المللی بارمان ترابر آماده ارائه انواع خدمات حمل و نقل ، بازرگانی ، واردات و صادرات ، انبارداری و غیره برای تمامی شهرهای بوسنی ، کرواسی و اسلونی می باشد .

حمل و نقل زمینی ، جاده ای ، هوایی و ترکیبی به بوسنی
سارایووبانیا لوکاتوزلا
زنیتساموستاربیهاچ
برچکوبیه‌لیناتراونیک
حمل و نقل زمینی ، جاده ای ، هوایی و دریایی به کرواسی
زاگرباسپلیترییکا
اوسییکزادارولیکا گریتسا
کارلواتسپولاسیساک
حمل و نقل زمینی ، جاده ای ، هوایی و دریایی به اسلونی
لیوبلیاناماریبورتسلیه
کرانیولنیهپتوی
نوو مستوتربولیهنوا گریتسا