حمل و نقل بین المللی از مجارستان، چک و اسلواکی|ارسال بار از مجارستان، چک و اسلواکی|حمل بار ازمجارستان، چک و اسلواکی

شرکت حمل و نقل بین المللی بارمان ترابر آماده ارائه انواع خدمات حمل و نقل ، بازرگانی ، واردات و صادرات ، انبارداری و غیره برای تمامی شهرهای مجارستان ، چک و اسلواکی می باشد .

حمل و نقل زمینی ، جاده ای ، هوایی و ترکیبی به مجارستان
بوداپستدِبِرسِنمیشکولتس
سِگِدپِچپاستو
بوداکالاسنادکَلواولو
حمل و نقل زمینی ، جاده ای ، هوایی و ترکیبی به جمهوری چک
پراگبرنواوستراوا
پلزناولوموتسلیبرتس
زلینهاویرژوپاردوبیتسه
حمل و نقل زمینی ، جاده ای ، هوایی و ترکیبی به اسلواکی
براتیسلاواکوشیتسهپرشف
ژیلینانیتراترناوا
مارتینترنچینپوپراد

http://tarikhema.org/directory