خدمات ویژه ی حمل بار هوایی

خدمات ویژه ی حمل بار هوایی

  • انجام تشریفات صادرات در گمرکات دبی و خدمات گمرکی در ترکیه و استانبول
  • انجام تشریفات واردات برای کالاهای وارده از دبی و ترکیه در کلیه گمرکات ایران