مسیرهای حمل بار ریلی و ترانزیت تایم

خانه » مسیرهای حمل بار ریلی و ترانزیت تایم

مسیرهای حمل بار ترانزیتی ریلی

سرخس بندرعباس اينچه برون بندرعباس ميرجاوه بندرعباس
رازي بندرامام بندر امام
بندرامام اميرآباد اميرآباد
ميرجاوه رازي اينچه برون
خرمشهر ميرجاوه جلفا
شلمچه خرمشهر شلمچه
جلفا شلمچه خرمشهر
بندر عباس سرخس رازي سرخس بندر امام بندرعباس
رازي بندرعباس سرخس
بندرامام بندر امام رازي
اميرآباد اميرآباد اميرآباد
اينچه برون اينچه برون اينچه برون
جلفا جلفا جلفا
ميرجاوه ميرجاوه ميرجاوه
خرمشهر خرمشهر خرمشهر
شلمچه شلمچه شلمچه
خرمشهر سرخس شلمچه بندرعباس جلفا سرخس
بندرعباس بندر امام رازي
بندر امام اميرآباد بندرعباس
اميرآباد اينچه برون بندرامام
رازي جلفا خرمشهر
اينچه برون ميرجاوه شلمچه
جلفا خرمشهر ميرجاوه
ميرجاوه رازي اينچه برون
شلمچه سرخس امير آباد
امير آباد

 

بندرعباس        
رازي        
بندرامام        
ميرجاوه        
خرمشهر        
شلمچه        
اينچه برون      

زمان حمل

ترانزیت تایم حمل ریلی بار از چین به تهران حدود 30 روز می باشد.

 

به این صفحه رأی دهید
چت از طریق واتساپ
Call Now Button