مسیرهای حمل بار ریلی و ترانزیت تایم

Home / مسیرهای حمل بار ریلی و ترانزیت تایم

مسیرهای حمل بار ترانزیتی ریلی

سرخسبندرعباساينچه برونبندرعباسميرجاوهبندرعباس
رازيبندرامامبندر امام
بندراماماميرآباداميرآباد
ميرجاوهرازياينچه برون
خرمشهرميرجاوهجلفا
شلمچهخرمشهرشلمچه
جلفاشلمچهخرمشهر
بندر عباسسرخسرازيسرخسبندر امامبندرعباس
رازيبندرعباسسرخس
بندرامامبندر امامرازي
اميرآباداميرآباداميرآباد
اينچه بروناينچه بروناينچه برون
جلفاجلفاجلفا
ميرجاوهميرجاوهميرجاوه
خرمشهرخرمشهرخرمشهر
شلمچهشلمچهشلمچه
خرمشهرسرخسشلمچهبندرعباسجلفاسرخس
بندرعباسبندر امامرازي
بندر اماماميرآبادبندرعباس
اميرآباداينچه برونبندرامام
رازيجلفاخرمشهر
اينچه برونميرجاوهشلمچه
جلفاخرمشهرميرجاوه
ميرجاوهرازياينچه برون
شلمچهسرخسامير آباد
امير آباد

 

بندرعباس    
رازي    
بندرامام    
ميرجاوه    
خرمشهر    
شلمچه    
اينچه برون   

زمان حمل

ترانزیت تایم حمل ریلی بار از چین به تهران حدود 30 روز می باشد.

 

چت از طریق واتساپ
به بازار بزرگ B2B خادم صنعت بپوندید
اگر تولیدی هستید محصولات خود را به هزاران مشتری داخلی و خارجی ما بفروشید، و اگر مشتری هستید تامین کننده خود را بیابید
کلیک کنید
Hello. Add your message here.