برای حمل انواع بار از طریق ریلی از مبدا چین به کشور ایران مسیرهای زیر وجود دارند :

 

مسیر قدیم

old railway - مسیر ریلی چین به ایران

مسیر جدید

New5 - مسیر ریلی چین به ایران